Four Parables

Pastor Tony Stoutenburg preaches on Matthew  13:44-58.

Download